توالت فرنگی
ADONIS-توالت فرنگی آدنیس
توالت فرنگی آدنیس

خروجی سیفون: خروجی به کف

سیستم فلاش: دو زمانه

آدنیس - ADONIS
CORDILIN-توالت فرنگی کردیلین
توالت فرنگی کردیلین

خروجی سیفون: خروجی به کف

سیستم فلاش: یک زمانه

کردیلین - CORDILIN
DAFNEH - توالت فرنگی دافنه
توالت فرنگی دافنه

خروجی سیفون: خروجی به کف

سیستم فلاش: دو زمانه

دافنه - DAFNEH
LUISA-توالت فرنگی لوییزا
توالت فرنگی لوییزا

خروجی سیفون: خروجی به کف

سیستم فلاش: دو زمانه

لوییزا-LUISA
TAVOOS-توالت فرنگی طاووس
توالت فرنگی طاووس

خروجی سیفون: خروجی به کف

سیستم فلاش: دو زمانه

طاووس - TAVOOS
VICTORIA-توالت فرنگی ویکتوریا
توالت فرنگی ویکتوریا

خروجی سیفون: خروجی به کف

سیستم فلاش: دو زمانه

ویکتوریا - VICTORIA